REKLAMA

HOCZEW. LESKO. Protest rodziców! „Chcemy równych szans dla naszych dzieci” (VIDEO, ZDJĘCIA)

HOCZEW. LESKO. Protest rodziców! „Chcemy równych szans dla naszych dzieci” (VIDEO, ZDJĘCIA)

HOCZEW, LESKO / PODKARPACIE. Rodzice uczniów szkoły podstawowej w Hoczwi rozpoczęli akcję protestacyjną przeciwko łączeniu klas w ich placówce, a także w trzech innych wiejskich szkołach prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Lesko. Nie zgadzają się z wprowadzonymi na ten rok szkolny zmianami, które zakładają łączenie klasy 4 i 5 oraz 6 i 7 na przedmiotach egzaminacyjnych, czyli języku polskim, matematyce i języku angielskim. Zaordynowane przez organ nadzorujący regulacje, zakładają wspólne lekcje w wymiarze maksymalnie do 50%. Wszelkie wprowadzone zmiany są zgodne z prawem oświatowym, co potwierdził kurator. Rodzice uważają jednak, że nauka w takich warunkach może odbić się na poziomie nauczania ich dzieci, a co za tym idzie wpłynąć na cały proces edukacji, również w przyszłości.

  • Rodzice podejmują działania w tej sprawie od kwietnia. W międzyczasie, złożono między innymi petycję do władz miasta i gminy, popartą później przez radę miejską oraz komisję oświaty.
  • Urząd Miasta i Gminy Lesko, jak i inne samorządy, boryka się z problemem zapewnienia finansowania na zadania oświatowe. Różnica pomiędzy zasilającą kasę urzędu subwencją oświatową, a faktycznymi wydatkami, które trzeba ponieść w związku z funkcjonowaniem systemu jest gigantyczna.
  • Wprowadzone zmiany pozwolą zmniejszyć wydatki urzędu. Rocznie o około 250 tys. złotych.
  • Jak dowiadujemy się w leskim magistracie, prowadzenie szkół w całej gminie jest jednym z priorytetów. Dlatego też, realizowane są również dodatkowe projekty poprawiające warunki nauki.
  • Rodzice zapowiadają jednak, że nie odpuszczą i będą walczyć do samego końca. Światełkiem w tunelu ma być także propozycja, która wypłynęła od radnych.
  • Mimo naszego zaproszenia, burmistrz miasta i gminy Lesko Adam Snarski nie zdecydował się na wystąpienie przed kamerą. Do sprawy wrócimy.

Więcej w naszym MATERIALE VIDEO.


grafika poglądowa, zdjęcie burmistrza: Urząd Miasta i Gminy Lesko – strona oficjalna

PETYCJA RODZICÓW.

Petycja w sprawie łączenia klas w Szkole Podstawowej w Bezmiechowej, Szkole Podstawowej w Hoczwi, Szkole Podstawowej w Manastercu i Szkole Podstawowej w Średniej Wsi

 My, Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bezmiechowej, Szkoły Podstawowej w Hoczwi, Szkoły Podstawowej w Manastercu i Szkoły Podstawowej w Średniej Wsi oczekujemy aby władze naszej gminy wycofały się z pomysłu łączenia klas  w tych placówkach na takich przedmiotach jak język polski, matematyka i język angielski.

Wspomniane przedmioty to przedmioty, z których uczniowie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej piszą egzamin ósmoklasisty. Wyniki tego egzaminu decydują o tym jaką szkołę średnią będą mogły wybrać nasze dzieci na dalszym etapie swojego rozwoju. Nie zgadzamy się na to, aby już na początku swojej edukacji miały mniejsze szanse na wybór szkoły swoich marzeń.

Nam wszystkim, także włodarzom naszej gminy, powinno zależeć na tym aby jakość nauczania w Gminie Lesko była jak najlepsza i wszyscy mieli jednakowe szanse na zrealizowanie swoich planów i marzeń w zakresie edukacji oraz w swoim dorosłym życiu. Takie pomysły, jak wspomniane łączenie klas, z całą pewnością temu nie służą. Trudno je zrozumieć w kontekście realizacji bardzo ważnego projektu pod nazwą „Dostępna Szkoła”,  który niewątpliwie pozytywnie wpłynie na jakość nauczania w szkołach dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym. Z jednej strony poprawia się warunki nauczania (projekt „Dostępna Szkoła”) a z drugiej proponuje ich pogorszenie (łączenia na języku polskim, matematyce i języku angielskim). Pragniemy zaznaczyć, że rozumiemy potrzebę pewnych działań oszczędnościowych dlatego nie kwestionujemy proponowanych łączeń na takich przedmiotach jak plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne czy technika.

Na spotkaniu, które kilka tygodni temu odbyło się w Hoczwi na temat wspomnianych łączeń, pojawiły się już pewne propozycje, które wychodziły naprzeciw naszemu postulatowi. Przedstawili je obecni na spotkaniu radni do Rady Miejskiej w Lesku, w tym Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku.

Oczekujemy, że w tej sprawie Pan Burmistrz i Państwo Radni uzgodnią wspólne stanowisko i nasza sprawa zostanie załatwiona z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. Mamy nadzieję na osiągnięcie satysfakcjonującego nas konsensusu, nie chcemy bowiem sięgać po bardziej radykalne formy protestu.

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ.

Dotyczy: Petycji w sprawie łączenia klas w SP Bezmiechowa, SP Manasterzec, SP Hoczew, SP Średnia Wieś

W odpowiedzi na Państwa petycję z dnia 21.06.2023r. (data wpływu do UMiG) uprzejmie informuję, że zadania z zakresu edukacji Gmina Lesko i jej organy realizują z pełnym zaangażowaniem, mając na uwadze ciągłe podnoszenie poziomu jakości pracy gminnych jednostek systemu oświaty, w tym przede wszystkim podnoszenie jakości nauczania i wychowania. Naszą codzienną troską jest poprawa bazy dydaktycznej oraz tworzenie, jak najlepszych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach przez nas prowadzonych. Podejmujemy wiele działań, mających na celu wzbogacanie gminnej oferty edukacyjnej. Realizujemy programy finansowane ze środków krajowych oraz europejskich.

Chcielibyśmy wdrażać Państwa postulaty, wychodzić naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Przy podejmowaniu decyzji musimy jednak uwzględniać warunki, w których funkcjonujemy. W roku szkolnym 2023/2024 Gmina Lesko nie posiada możliwości finansowych, aby zrezygnować z podjętej decyzji w sprawie łączenia klas na zajęciach z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki w szkołach o niskiej liczbie uczniów w klasach.

Naliczona na 2023r. część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Lesko wyniosła 8 636 307,00 zł. W tej kwocie są środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 1 101 830,00 zł. Do projektu budżetu LCE, szkoły i przedszkola dla których gmina jest organem prowadzącym opracowały materiały planistyczne opiewające na kwotę 20 163 890,00 zł. Kwota ta nie obejmuje placówek wychowania przedszkolnego dotowanych z budżetu gminy, a prowadzonych przez osoby spoza sektora finansów publicznych. Ostatecznie w 2023r. w budżecie gminy dla jednostek przez nią prowadzonych zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań oświatowych wysokości 17 388 195,61 zł oraz 1 660 000,00 zł na finansowanie placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. W naszej ocenie, biorąc pod uwagę systematycznie rosnące koszty utrzymania szkół (wzrost cen energii elektrycznej, gazu, wzrost poziomu wynagrodzeń osobowych), zaplanowane w budżecie gminy na 2023r. środki finansowe nie zabezpieczą wydatków dla zapewnienia działalności szkół i przedszkoli w podstawowym zakresie.

Informuję Państwa, że przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2023/2024 nie zostały naruszone przepisy prawa oświatowego, o czym świadczy fakt, że organ nadzoru pedagogicznego, w ramach przysługujących mu kompetencji, opiniując ww. arkusze, nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie łączenia klas. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

1) w klasach IV-VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami; 2) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami. W klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, zajęcia edukacyjne są realizowane bez łączenia z innymi klasami. W Gminie Lesko łączenie dotyczy uczniów klas IV – VII. W zakresie objętym Państwa petycją, czyli łączenia na zajęciach z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, we wszystkich szkołach łączone są: klasa IV z V i klasa VI z VII w następujący sposób: 1. Język polski. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w klasach IV – VII wynosi po 5 godzin na klasę. W wyniku łączenia każda klasa realizuje 3 godziny oddzielnie i 2 godziny w połączeniu z inną klasą. 2. Matematyka. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w klasach IV – VII wynosi 4 godziny. W wyniku łączenia każda klasa realizuje 2 godziny oddzielnie i 2 godziny z inną klasą. 3. Język angielski. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w klasach IV – VII wynosi 3 godziny. W wyniku łączenia każda klasa realizuje 2 godziny oddzielnie i 1 godzinę z inną klasą. Ponieważ liczebność uczniów jest podstawową przesłanką dla łączenia klas, dlatego też poniżej załączamy tabelę z informacją o szkołach i uczniach, polecając ją Państwa uwadze i analizie. W roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów w poszczególnych szkołach, bez uwzględnienia dzieci z Ukrainy i uczniów tzw. „nauczania domowego” będzie wynosić odpowiednio:

* Aktualnie do szkoły w Hoczwi uczęszcza 51 uczniów – przyp. red.

petycja, odpowiedź: materiały nadesłane


13-09-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook